[LAMAN UTAMA] * [BM UPSR] * [BM PMR] * [BM SPM] * [BM STPM] * [BM UMUM]* [SAJAK]* [CERPEN]* [HUBUNGI KAMI]

Selasa, November 27, 2007

YB dakwa DBP alami 'kemandulan minda' (Versi Jawi)

يب دعوا دبڤ عالمي ءكماندولن مينداء
اوليه عبدالحاليم يوسف

كوالا لومڤور: جاوتنكواس اصطلاح ديوان بهاس دان ڤوستاك ﴿دبڤ﴾، ددعوا مڠالمي سيندروم ءكماندولن مينداء كران ڬاڬل ممبوات ڤڽليديقن سڤرتي سرجان دان علمووان سيلم اونتوق منچاري اصطلاح بارو بهاس ملايو.

اهلي ڤرليمين ڬريك، داتوق در وان هشيم وان تيه، بركات كڬاڬالن جاوتنكواس ايت مڽببكن دبڤ چندروڠ ممينجم ڤركاتان ايڠڬريس دان منجاديكنڽ اصطلاح ملايو سهيڠڬ كاموس ديوان كيني سأوله-اوليه ڬيدوڠ بهاس روجق.

"ڤركاتان سڤرتي كونسولتنسي دان باجيت أومڤامڽ اداله درڤد بهاس ايڠڬريس، تتاڤي سوده دتريما ڤاكاي دالم بهاس ملايو سداڠكن دبڤ سڤاتوتڽ بروسها ممبوات ڤڽليديقن منچاري اصطلاح لبيه سسواي.

"ڤركاتان سنيق كيني سوده بوليه دڬوناكن سداڠكن دالم بهاس ملايو، اصطلاح جاجن لبيه سسواي اونتوق توجوان ايت،" كاتڽ دالم سؤالن تمبهن كڤد كمنترين ڤلاجرن د سيني، سمالم.

در وان هشيم جوڬ برتاڽ سام اد دبڤ مڠمبيل تيندقن ترهادڤ كمنترين كواڠن كران مڠڬوناكن ڤركاتان باجيت باڬي بلنجاوان سداڠكن مڠيكوت كاموس ديوان، ڤركاتان باجيت ايت اياله باڬي كڬونأن تيدق فورمل.

ستياءوسها ڤرليمين كمنترين ڤلاجرن، ڤ كومالا ديۏي، كتيك منجواب سؤالن ايت بركات، بهاس سسبواه مشاركت اداله ديناميك مڽببكن برلاكو ڤينجامن ڤركاتان درڤد بهاس لاين.

كومالا بركات، كراجأن مڠمبيل ڤلباڬاي ڤندكتن اونتوق مڠورڠكن ڤڠڬوناان بهاس روجق دان دبڤ ڤولا منوبوهكن جاوتنكواس سبوتن دان اصطلاح باڬي مناڠني بهاس روجق.

سمنتارا ايت، داتوق در محمد شهروم عثمان ﴿بن-ليڤيس﴾ دالم سؤالن تمبهنڽ منچادڠكن دبڤ دان اينستيتوت ترجمهن نڬارا ﴿اتنم﴾ بكرجاسام اونتوق منچيڤتا اصطلاح بهاس ملايو.

اوفوك ميندا : Ufuk Minda (jawi)

اوفوك ميندا: منونتوت علمو اوسه سمڤأي ڤيڠڬيركن بهاس ملايو
برسام ڤروف در سيدق بابا


اخير-اخير اين تيمبول لاڬي ايسو كڤنتيڠن بهاس ملايو دان بهاس ايڠڬريس سباڬاي بهاس اوتام دان بهاس كدوا. سچارا ڤرونداڠن، ستاتوسڽ اداله جلس دالم كونتيك س مليسيا، تتاڤي اسڤيك ڤڠڬوناانڽ منجادي ايسو انتارا اينتڬريتي دان كممڤوان منداڤتكن علمو مڠڬوناكن بهاس ايڠڬريس.


بڠسا ڠلو-سكسون اتاو اورڠ ايروڤه مڠهانتر اورڠ يڠ ماهير بربهاس عرب اونتوق داتڠ ك اندالوسيا ممڤلاجري دان مڠواساءي علمو اورڠ اسلام دالم سڬالا بيدڠ، كمودين منترجمهكنڽ ك بهاس لاتين اتاو ابراني سباڬاي اساس ماجو دان بروبه.

ستراتيڬي مريك اياله مڠكلكن اينتڬريتي سباڬاي بڠسا ايروڤه دان مڠواساءي علمو ڤڠتاهوان درڤد تمدون لاين اونتوق ماجو.


دالم كونتيك س مليسيا، بهاس ملايو برادا دالم كدودوكن يڠ اونيك اونتوق دجاديكن بهاس اينتڬراسي دان بهاس علمو. ممڤركاس ديري دڠن ڤڠواسأن بهاس ايڠڬريس ماله بهاس لاين ساتو كڤرلوان كران صفة زمان بروبه دان ڤركوڠسين علمو دالم تمدون اورڠ لاين اداله دتونتوت.

اونيكڽ، بهاس ملايو دالم كونتيك س اومت ملايو ترڤانچر اصطلاح دان معنى يڠ براسسكن سيستم نيلاي. سجق مرديك تربوقتي بهاس اين دڬوناكن د ڤوست ڤڠاجين تيڠڬي خصوصڽ دالم بيدڠ ساءين س، تيكنولوڬي دان ڤروبتن.

لولوسن سكوله دان اينستيتوسي يڠ مڠڬوناكن بهاس ملايو تربوقتي برجاي ملنجوتكن ڤلاجرن ك لوار نڬارا تيدق ساج د اونيۏرسيتي يڠ مڠڬوناكن بهاس ايڠڬريس تتاڤي جوڬ بهاس ڤرانچيس، جرمان، جيڤون، كوريا دان سباڬايڽ.


ڤرسوالن بربڠكيت اياله ممڤركاس بهاس ايڠڬريس مڽببكن ستاتوس اڤليكسي بهاس ملايو برنسور-انسور دڤيڠڬيركن. ڤڠڬوناانڽ دالم سوبجيك ساءين س دان ماتماتيك تيدق ساج ممبري كسن ڤنچڤاين دالم اكادميك، تتاڤي منجاديكن ڤڠڬوناان بهاس ملايو سماكين تيدق ڤنتيڠ.


لبيه ممبيمبڠكن لاڬي، اي منجادي بهاس روجق دالم كڬونأن هارين. اين باكل مڽنتوه اينتڬريتي بهاس ملايو سباڬاي بهاس علمو دالم كونتيك س سبواه نڬارا مرديك.

ممڤركاس بهاس ايڠڬريس سباڬاي بهاس كدوا، ماله بهاس مندارين سباڬاي بهاس كتيڬ اونتوق مڠهادڤي چابرن ڤروبهن امت ڤنتيڠ. اي منونتوت ڤندكتن ڤڠاجرن يڠ ديناميك دان كرياتيف د بيليق درجه سرتا كليه سوڤاي كسن ڤڠواسأنڽ ترسرله.

كماجوان تيكنولوڬي سرتا مودول تركيني دالم ڤڠاجرن دان ڤمبلاجرن بهاس كدوا دان كتيڬ تربوك لواس اونتوق داڤليكسيكن سوڤاي تيدق ساج ڤڠواسأن بهاس ايبوندا منجادي تڬوه تتاڤي دالم ماس سام ڤڠواسأن بهاس ايڠڬريس منجادي لبيه باءيق.


تيدق اد اساس اكادميك دان حجه اينتڬريتي يڠ مڽاتاكن منيڠڬلكن بهاس ايبوندا دالم مڠواساءي علمو دان منداكڤ بهاس كدوا منجادي بهاس اوتام مڽببكن سسواتو بڠسا ايت ماجو.


اورڠ ڤرانچيس، جرمان، جيڤون، چينا دان كوريا ماسيه تتڤ ممڤرتاهنكن اينتڬريتي بهاس ايبونداڽ اونتوق ماجو تتاڤي دالم ماس سام، امت تربوك باڬي مڠواساءي بهاس لاين سباڬاي ستراتيڬي اونتوق ماجو دان ممباڠون.


ستراتيڬي مليسيا اونتوق تروس تيدق مڠوبه ڤرونتوكن ڤرونداڠن مڠناءي ستاتوس بهاس ايبوندا باءيق دالم ڤرلمباڬان اتاو اكتا ڤنديديقن اداله سسواتو يڠ بيجق. ممبري كاوتامأن اونتوق ممڤركاس بهاس ايڠڬريس دان بهاس لاين اداله لڠكه ستراتيڬيق اونتوق ماجو.


ڤسيكولوڬي اين هاروس دڤركوكوهكن دڠن تڬوه دان منتڤ سباڬاي ورڬ مليسيا تيدق ساج دالم داسر تتاڤي جوڬ دالم عملي سرتا اڤليكسي.


ممبري فوكوس مڠناءي ساءين س دان ماتماتيك ڤنتيڠ درڤد سودوت علمو دان اكادميك. مڠڬوناكن بهاس ايڠڬريس سباڬاي بهاس ڤڠنتر بوليه ممبريكن دوا ايمڤليكسي بسر. ڤرتام، بيدڠ ساءين س دان ماتماتيك امت راڤت هوبوڠنڽ دڠن چورق علمو ڤڠتاهوان دان كماهيرن يڠ بركمبڠ ڤد ماس كيني دان دڤن.


منجاديكن بهاس ايڠڬريس سباڬاي بهاس اوتام مڽببكن جڠك ڤنجڠڽ مميڠڬيركن كڤنتيڠن بهاس ملايو سباڬاي بهاس علمو. اي جوڬ مڽنتوه مڠناءي ڤرسوالن اينتڬريتي كران بهاس ايت دكايتكن دڠن جيوا سسواتو بڠسا.


ملقساناكن ستراتيڬي ممڤركاس بهاس ايڠڬريس تنڤا ملاكوكن ڤروجيك ڤرينتيس، ڤرسياڤن ڬورو دالم ڤڠواسأن بهاس، ڤراسارنا ڤمبلاجرن تيدق كوندوسيف د لوار بندر مڽببكن وجودڽ جورڠ ڤنچڤاين يڠ بربيذا دان بوليه مڽببكن كچيچيرن ملبر.


كڤوتوسن كمنترين ڤلاجرن اونتوق مڠكاجي داسر اين ڤد 2008 اداله سواتو لڠكه بيجقسان دان تيدق ترلالو ليوات. ڤتاندا يڠ اد دالم كڤوتوسن لالو منجادي بوقتي ڤلاجر اكن لبيه موده مڠواساءي علمو دان كماهيرن مڠڬوناكن بهاس ايبونداڽ دان دالم ماس سام ڤمركاسان بهاس ايڠڬريس ممرلوكن ڤرانچڠن دان ستراتيڬي ڤمبلاجرن لبيه بركسن.


جك كمنترين ڤلاجرن دان كمنترين ڤڠاجين تيڠڬي داڤت مڠكل دان مڠمباليقن ستاتوس بهاس ملايو سباڬاي بهاس اوتام، بهاس ايڠڬريس سباڬاي بهاس ڤنتيڠ، اي باكل منجاديكن مليسيا نڬارا يڠ ممڤوڽاءي ويبوا.


كويبوأن ممڤرتاهن دان مڠمبڠكن فكتور ترس سباڬاي بڠسا مرديك دان تربوك دالم مڠواساءي ايليمن لوار ليڠكوڠن اونتوق مقصود كعلموان دان كماجوان مڠڬوناكن بهاس ڤنتيڠ دنيا.

Khamis, November 22, 2007

Nasib Bahasa Melayu

Naqdu: 'Usah biarkan anak bangsa jadi korban'

Bersama Salbiah Ani
dahiya@bharian.com.my

HAKIKAT pengajaran subjek Sains dan Matematik perlu dikembalikan ke bahasa Melayu sudah diperjuangkan kalangan pencinta bahasa mahupun sasterawan sejak awal cadangan pengajaran kedua-dua subjek itu dalam bahasa Inggeris di sekolah rendah dan menengah diumumkan kerajaan.

Alasan bahawa pendekatan terbabit diambil bagi membolehkan pelajar meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dilihat tidak realistik, memandangkan kedua-dua subjek berkenaan terkeluar bukan pilihan terbaik bagi meningkatkan penguasaan bahasa seseorang.

Seperkara yang paling dibimbangi ialah pencapaian pelajar Melayu dalam kedua-dua subjek berkenaan akan terus merosot memandangkan sebahagian besar mereka sebelum ini sememangnya tidak menguasai Sains dan Matematik, apatah lagi apabila ia diajar dalam bahasa Inggeris.

Antara sasterawan paling lantang mengemukakan pandangan berhubung perkara ini dan disertai dengan perangkaan adalah penerima Anugerah Pejuang Bahasa 2004, Persatuan Linguistik Malaysia, Datuk Baharuddin Zainal atau lebih dikenali sebagai Baha Zain.

“Selepas terbinanya impian indah dalam semangat besar kemerdekaan empat dasawarsa yang lalu, bahasa Melayu kini mengalami luka sejarahnya. Peristiwa bahasa 2003 mengandungi makna berganda: kuasa politik menunjukkan kekuatannya; golongan budaya menghalalkannya - hanya sekelumit yang menentangnya. Yang jelas, pada saat bahasa Melayu itu terpinggir, ia menunjukkan watak munafik ramai orang,” katanya yang juga Timbalan Presiden, Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Pena).

Sebelum mengeluar kenyataan pedas lagi sinis itu, beliau sudah pun menyuarakan kengeriannya akan akibat daripada dasar terbabit pada 18 Mei 2003 ketika menjadi panel Forum Kembara Bahasa di Pahang anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan kerjasama Berita Harian.

Pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris bagi pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah rendah mulai 2003 diyakini akan mengakibatkan 47 lagi mata pelajaran terpaksa dikendalikan dalam bahasa itu pada masa depan,

Andaian total 47 subjek akan terpaksa dikendalikan dalam bahasa Inggeris pada masa depan dibuat berdasarkan peningkatan jumlah sebenar mata pelajaran Sains dan Matematik yang diajar di sekolah menengah.

Bukan saja subjek Fizik, Biologi, Kimia, Matematik Moden dan Matematik Tambahan, perlu diajar dalam bahasa Inggeris, bahkan mata pelajaran vokasional, perdagangan dan ekonomi, ekoran penekanan kepada bidang sains dan teknologi dalam usaha negara ini mengejar kemajuan material.

“Jika keadaan itu berlaku maka ia akan mengakibatkan 47 mata pelajaran di sekolah menengah akan diajar dalam bahasa Inggeris berbanding 19 mata pelajaran dalam bahasa kebangsaan dan sekiranya itu terjadi, maka penggunaan bahasa kebangsaan akan terpinggir akhirnya,” katanya.

Begitu kebimbangan Baha sejak awal mengenai perkara terbabit dan hanya diberi perhatian pihak yang memperjuangkan nasib untung bangsa Melayu negara ini pada Perhimpunan Agung Umno 2007 lalu.

Mantan Editor Dewan Sastera, Abdul Ahmad, ketika menghubungi penulis menyatakan hasratnya untuk melihat Pemuda Umno bersungguh dalam isu Sains dan Matematik kembali diajar dalam bahasa Melayu seperti dibangkitkan pada Perhimpunan Agung Umno yang lalu.

“Isu bahasa dan agama adalah isu yang membolehkan Umno mendapat sokongan orang Melayu apalagi di luar bandar. Sesungguhnya kelompok Melayu di luar bandar tidak mempedulikan tindakan memburukkan tokoh tertentu kerana perkara terbabit tidak dekat dengan mereka,” katanya.

Bagaimanapun Pemuda Umno diharapkan berlaku jujur dalam memperjuangkan perkara ini,

Meskipun tidak dapat dinafikan perkara terbabit adalah senjata paling ampuh dalam mendapatkan sokongan ahli demi mengekalkan kuasa politik, tetapi ia lebih diharapkan dijadikan sebagai agenda perjuangan bangsa Melayu, seperti menjadi amalan parti politik yang mewakili bangsa tertentu di negara ini.

Dua pandangan terbabit mewakili pandangan kelompok dewasa yang memahami onak dan duri dalam mempertahankan maruah bahasa rasmi negara ini dan bangsa Melayu dalam menegakkan perkara hak dan batil.

Tinjauan penulis terhadap beberapa pelajar sekolah menengah yang terbabit secara langsung dengan perubahan dasar dalam pengajaran kedua-dua mata pelajaran terbabit mendapati mereka berasa menjadi mangsa keadaan.

“Jika Sains dan Matematik diajar semula dalam bahasa Melayu, saya tidak akan dapat memahami dan menjawab soalan peperiksaan kerana masalah istilah. Saya sudah terbiasa belajar kedua-dua subjek berkenaan dalam bahasa Inggeris sejak Tingkatan Satu,” katanya dalam nada kesal.

Kebimbangan kelompok pelajar ini dijawab Abdul dengan kenyataan bahawa infrastruktur sudah ada dan mereka tidak perlu risau.

Jumaat, November 09, 2007

Koleksi Nasyid: Khas Buat Pelajar-pelajar T5 SMIAAG yang akan berjuang...Koleksi nasyid: 1.nostalgia 2. Amalulillah 3.Doa Perpisahan 4.Sunnah Berjuang 5.Permata Yang dicari 6.Damai Yang Hilang 7. Menanti di Barzakh

anak-anak didikku
Nostalgia lalu tak mungkin dapat kembali...

nostalgia lalu hanya mampu menggamit rindu...

teruskan perjuanganmu tanpa gentar...

Semoga kalian berjaya mendapat A1 dalam Subjek Bahasa Melayu

dan semua subjek yang kalian ambil. Amin...

Daripada; Ustaz Idris dan keluarga

Rabu, November 07, 2007

Sajak: SPM 2007

Sajak ini ditujukan khas buat semua pelajar tingkatan 5 SMIAAG...

SPM 2007

Sijil Pelajaran Malaysia
sejarah pernah melakarkan
sebilangan pelajar meraih
sukses penuh makna
senyum penuh mesra

Sijil Pelajaran Malaysia
sirah pasti memaparkan
segala pahit menerpa
sengsara pasti mencengkam
seksa, pasrah, membosankan


Sijil Pelajaran Malaysia
serlahkan peribadi Muhammad s.a.w
seorang pembela manusia
semangat pejuang mujahid
sematkanlah pada mindamu
sebagai peneraju matlamatmu

Sijil Pelajaran Malaysia
bukan
Suka-suka
bukan
ponteng-ponteng
bukan main-main

Sijil Pelajaran Malaysia
bukan juga
Sijil Pinangan Malaysia

sutera biru : 7 hb November 2007

Tazkirah Ramadhan

Punca amalan pada Ramadan jadi sia-sia; ABU Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Ramai orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa daripada puasanya melainkan lapar. Ramai yang mendirikan sembahyang malam tetapi tidak memperoleh apapun daripadanya melainkan kepenatan berdiri malam.” Berkaitan hadis ini, ulama memberikan tiga tafsiran berlainan iaitu pertama, ia ditujukan kepada mereka yang berpuasa pada siangnya tetapi apabila berbuka (iftar) dengan memakan makanan haram. Segala ganjaran diterima hasil daripada berpuasa pada siangnya musnah sama sekali akibat daripada dosa besar kerana memakan makanan haram. Kedua, hadis itu ditujukan kepada mereka yang berpuasa dengan baik tetapi ketika menjalani ibadat puasa, sibuk dengan mengumpat dan memfitnah orang lain. Ketiga, orang yang dimaksudkan itu ialah ketika berpuasa tidak menjauhkan diri daripada maksiat dan dosa. Begitu juga dengan mereka yang berdiri malam secara sukarela sepanjang malam tetapi oleh kerana mengumpat atau melakukan dosa yang lain, akibatnya amalan mulia itu tidak mendapat pahala.

" Empat zikir sepanjang Ramadan NABI Muhammad SAW sentiasa berdoa sepanjang Ramadan. Malah, dalam riwayat lain, dinyatakan bentuk doa yang diamalkan Rasulullah SAW. Dalam hadis, ada dinyatakan bahawa Rasulullah bersabda sebaik tiba Ramadan. Sabda Baginda yang bermaksud: “Empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap Muslim sepanjang Ramadan. Pertama, mengucapkan istighfar (memohon ampun); kedua, memperbanyakkan ucapan syahadah; ketiga, berdoa meminta syurga dan keempat, memohon keredaan Allah.” (Hadis riwayat Al-Baihaqi). Bentuk doa yang dibacakan Rasulullah SAW juga berbeza pada awal, pertengahan dan akhir Ramadan. Diriwayatkan, pada awal Ramadan, Rasulullah memohon rahmat daripada Allah. Pada pertengahan Ramadan pula, Baginda memohon keampunan. Pada akhir Ramadan, Rasulullah meminta dijauhkan daripada seksaan neraka

"Lima ketinggian Ramadan; IBNU Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud: “Apabila datang hari pertama Ramadan, maka bertiuplah angin ‘Al-Mutsiiratu’ dari Arsy dan menggerakkan daun pohon syurga hingga terdengar sayup-sayup suara merdu yang tidak pernah terdengar oleh sesiapa pun. ”Bidadari melihat dan mendengar ke arah sayup-sayup suara merdu itu sambil berkata: “Ya Allah, jadikan kami pada bulan ini (Ramadan) sebagai isteri hamba-Mu. Maka Allah mengahwinkan hamba-Nya yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan bidadari cantik.” Ini adalah salah satu cebisan kebaikan dan ketinggian Ramadan yang sedang dilalui umat Islam. Kita harus bersyukur kerana dapat berada dalam Ramadan al-Mubarak, iaitu bulan awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan dan akhirnya merdeka (terlepas) daripada api neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang bermaksud: “Barang siapa menahan tidur serta beramal pada Ramadan dengan beriman bersungguh-sungguh akan kelebihannya serta ikhlas semata-mata kerana Allah, nescaya diampuni segala dosanya yang lalu.” Ramadan mempunyai lima keistimewaan yang tidak ada pada bulan lain, iaitu puasa selama sebulan, Lailatul Qadar, zakat fitrah, Nuzul Quran dan amal kebajikan. Salman Al Farisi meriwayatkan: “Dalam sebuah hadis panjang, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami pada akhir bulan Syaaban. Baginda berpesan yang bermaksud: “Wahai umat manusia, sesungguhnya kami naungi bulan yang mulia lagi diberkati kerana Ramadan itu adalah bulan kesabaran dan sabar itu balasannya adalah syurga. Ramadan juga adalah bulan yang ditambah Allah rezeki orang mukmin. “Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada bulan ini, adalah baginya pahala seperti memerdekakan seorang hamba dan dosa-dosanya pula diampunkan.”